KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem przekazanych przez Panią/ Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Łodzi, adres:
ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź
e-mail: prokuratura@lodz.po.gov.pl
telefon: 42-67-68-601; fax 42-67-68-625.
Inspektorem Ochrony Danych w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi jest:
Anna Bieda, adres:
ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź
e-mail: iod@lodz.po.gov.pl
telefon: 42-67-68-608.
Zebrane dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
1) przepisów prawa:
– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych)
– ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze
– ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury
– ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
– ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
– ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
– ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
– ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
– ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
– ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego
2) umowy o pracę; umowy o współpracy
3) zgody osoby, której dane dotyczą
W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, zgody, osoba ta ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wycofania zgody w każdej chwili, a mechanizm wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych jest taki sam, jak jej wyrażenia.
Zebrane dane osobowe przetwarzane są w celu:
– wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora danych związanych z:
* zatrudnieniem
* jawnością życia publicznego
* obronnością państwa
* ochroną socjalną – wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych związanych z:
* zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
* udzielaniem zamówień publicznych oraz zawieraniem i realizacją umów cywilno – prawnych
* zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia oraz informacji prawnie chronionych
– wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, w szczególności w zakresie:
* postępowań przygotowawczych, udziału w postępowaniach sądowych i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń
* postępowań administracyjnych, sądowo – administracyjnych i postępowań przed sądem administracyjnym, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń
* inicjowania postępowań cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz spraw o przyznanie lub zwrot kompensaty pieniężnej, roszczeń regresowych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.