Klauzula informacyjna – Zatrudnienie i działalność socjalna.

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Łodzi informuje, że:
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Łodzi, adres:
90-322 Łódź, ul. Kilińskiego 152
telefon: 42-67-68-601
fax: 42-67-68-625
e-mail: prokuratura@lodz.po.gov.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Anna Bieda, adres:
90-322 Łódź, ul. Kilińskiego 152
telefon: 426768608
e-mail: iod@lodz.po.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z zatrudnieniem i działalnością socjalną.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, tj. przez czas trwania stosunku pracy, a także po jego zakończeniu, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz przepisami określającymi zasady przechowywania przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposób prowadzenia akt osobowych pracownika.
6. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
b) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.