Klauzula informacyjna – Rejestracja obrazu monitoringu wizyjnego.

W związku z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Łodzi informuje, że:
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Łodzi, adres:
90-322 Łódź, ul. Kilińskiego 152
telefon: 42-67-68-601
fax 42-67-68-625
e-mail: prokuratura@lodz.po.gov.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Anna Bieda, adres:
90-322 Łódź, ul. Kilińskiego 152
telefon: 42-67-68-608
e-mail: iod@lodz.po.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są przy zastosowaniu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz informacji prawnie chronionych.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 40 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Uzyskane w wyniku monitoringu nagrania przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, po upływie którego podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.