Informacje ogólne

Godziny przyjęć interesantów:

Prokurator Okręgowy, jego Zastępcy, Naczelnicy Wydziałów w Prokuraturze Okręgowej, Kierownik Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji i Analiz oraz wyznaczeni prokuratorzy przyjmują interesantów w godzinach od 11:00 do 15:00.

Sekretariaty wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratury przyjmują interesantów w godzinach od 11:00 do 15:00.

W sprawach skarg i wniosków Prokurator Okręgowy, jego Zastępcy, Naczelnicy Wydziałów lub Kierownik Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji i Analiz przyjmują interesantów, w godzinach wskazanych wyżej a w każdy wtorek w godzinach 9:00 – 17:00.


Na terenie kompleksu budynków Prokuratury Okręgowej w Łodzi obowiązuje „Regulamin bezpieczeństwa i porządku …” wprowadzony Zarządzeniem Nr 33/11 Prokuratora Okręgowego w Łodzi z dnia 08 kwietnia 2011 roku. Poniżej zamieszczamy wyciąg, zawierający uregulowania odnoszące się do interesantów.:

Wyciąg z Zarządzenia Nr 33/11
Prokuratora Okręgowego w Łodzi z dnia 08.04.2011 r.
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w obiekcie
Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
(…)

Rozdział V
Unormowania, dotyczące osób wezwanych do stawiennictwa, interesantów oraz innych osób przybywających do siedziby prokuratury, niebędących jej pracownikami.

 • Każda osoba, wchodząca na tren siedziby prokuratury zobowiązana jest okazać dokument tożsamości oraz na wezwanie służby ochrony poddać się kontroli.
 • Kontrola obejmuje stwierdzenie tożsamości, ustalenie celu przybycia i jego związku z działalnością prokuratury, sprawdzenie osoby i noszonego bagażu wykrywaczem metali lub urządzeniem do prześwietlania bagażu, a także – w razie potrzeby – sprawdzanie stanu jej trzeźwości przy użycia testera.
 • Kontroli nie podlegają, z wyjątkiem niezbędnego stwierdzenia tożsamości i ustalenia celu przybycia, posiadający legitymacje służbowe:
  a) prokuratorzy i inni pracownicy prokuratury,
  b) sędziowie,
  c) adwokaci,
  d) funkcjonariusze organów ścigania,
  e) inne osoby wskazane przez Prokuratora Okręgowego w Łodzi.
 • Imię i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości oraz data i godzina wejścia oraz wyjścia każdej osoby przybywającej do siedziby prokuratury podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez służbę ochrony.
  a) Służba ochrony wydaje osobom wchodzącym do siedziby prokuratury, z wyjątkiem określonych w ust. 3, plakietki z napisem „INTERESANT” z odpowiednim wyróżnikiem: „PO” – osobom udającym się do Prokuratury Okręgowej , „PR” – osobom udającym się do Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście, „PZ” – osobom udającym się do Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi.
 • Plakietki, o których mowa w ust. 5 należy umieścić na ubraniu w widocznym miejscu.
 • Interesant wychodząc z siedziby prokuratury oddaje identyfikator służbie ochrony.
 • Osoby wchodzące do siedziby prokuratury, nie mogą wnosić broni palnej (z wyjątkiem upoważnionych do tego funkcjonariuszy organów ścigania), broni białej, przedmiotów niebezpiecznych, a także materiałów żrących, cuchnących, łatwo palnych, alkoholu i innych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz mienia.
 • W strefach ograniczonego dostępu, na mocy stosownego zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Łodzi może zostać wprowadzone dalsze ograniczenie dotyczące przedmiotów, których wnoszenie i używanie w jej obrębie nie jest dozwolone – w szczególności w odniesieniu do urządzeń pozwalających na rejestrację obrazu lub dźwięku. Unormowania dotyczące pomieszczeń użytkowanych przez Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji zawarte są w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu.
 • Osoby wchodzące do siedziby prokuratury obowiązane są kierować się bezpośrednio do docelowego miejsca załatwienia sprawy, która spowodowała ich przybycie.
 • W przypadku konieczności oczekiwania, osoba udaje się do wyznaczonego miejsca – poczekalni, chyba że pracownik uprawniony do rozpoznania sprawy, z którą związany jest cel przybycia, zdecyduje inaczej.
 • Osoby wchodzące do siedziby prokuratury obowiązane są stosować się do poleceń porządkowych służby ochrony oraz innych pracowników uprawnionych do rozpoznania sprawy, z którą związany jest cel przybycia.
 • W stosunku do osób niestosujących się do postanowień niniejszego regulaminu służba ochrony stosuje środki i procedury działania, wymuszające respektowanie poleceń, w granicach ich kompetencji.

(…)

Rozdział VII.
Unormowania dotyczące pojazdów wjeżdżających na dziedziniec Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

(…)

Osoby niepełnosprawne w stopniu uniemożliwiającym albo utrudniającym dostęp do siedziby prokuratury poprzez główne wejście, mają prawo wjechać na dziedziniec w celu dalszego skorzystania z podjazdów i wind. Osoby te podlegają ewidencji i kontroli na zasadach ogólnych