Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Prokuratura Okręgowa w Łodzi  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, pozycja 848) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://www.lodz.po.gov.pl/

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, pozycja 848). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 25.02.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu  25.02.2020 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za realizację spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Kierownik IX Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz
w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, ul. Kilińskiego 152, 93-333 Łódź, adres poczty elektronicznej dia@lodz.po.gov.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu
do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika  Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

Pozostałe informacje

Data publikacji strony internetowej: 2007.11.10

Data znaczącej aktualizacji strony internetowej: 2018.10.25

 

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi
(np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Skrótową obsługę strony zapewnia ukryte menu aktywowane klawiszem „tab” (opcja nieobsługiwana przez przeglądarkę „Opera”).

 

Prokuratura Okręgowa w Łodzi oraz podległe jednostki nie posiadają usługi tłumacza języka migowego
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Informacja dotycząca dostępności architektonicznej jednostek Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

 

Z uwagi na to, iż nie wszystkie budynki, będące siedzibami prokuratur okręgu łódzkiego  są w pełni przystosowane
do obsługi osób niepełnosprawnych z ograniczeniami ruchowymi, w przypadku konieczności osobistego stawiennictwa osoby niepełnosprawnej w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi lub jednej z prokuratur rejonowych okręgu łódzkiego nasi pracownicy udzielą Państwu niezbędnej pomocy.

W celu jej uzyskania, prosimy o kontakt telefoniczny z daną jednostką prokuratury przed złożeniem wizyty (numery telefonów podano poniżej).

Prosimy o podanie numeru sprawy lub celu wizyty, a wówczas nasz pracownik ustali datę i godzinę przybycia
do prokuratury oraz wymagany dla danej osoby niepełnosprawnej sposób udzielenia jej pomocy w zakresie dostępu
do budynku, będącego siedzibą prokuratury, poruszania się po budynku oraz kontaktu z właściwym prokuratorem
lub sekretariatem, który zajmie się Państwa sprawą.

 

 1. Prokuratura Okręgowa w Łodzi i Prokuratura Rejonowa Łódź Śródmieście.

Budynki Prokuratury Okręgowej w Łodzi i Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście w pełni są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych z ograniczeniami ruchowymi.

Wejście dla osób niepełnosprawnych do obu jednostek organizacyjnych odbywa się przez bramę wjazdową
na dziedziniec.

Wejścia do budynków Prokuratury Okręgowej w Łodzi usytuowane są na poziomie chodnika. Do budynku Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściach usytuowane są windy, którymi można dojechać na każdą kondygnację.

Na parterze w budynku A Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz budynku C Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście znajdują się toalety dla niepełnosprawnych.

Poniżej telefon kontaktowy do osoby udzielającej wsparcia w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi: 42 676 86 92.

Poniżej telefon kontaktowy do osoby udzielającej wsparcia w Prokuraturze Rejonowej Łódź – Śródmieście: 42 6768729 wew. 9

 

 1. Prokuratura Rejonowa Łódź-Widzew i Łódź-Polesie

Budynek Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew i Prokuratury Rejonowej Łódź – Polesie w pełni jest przystosowany
do obsługi osób niepełnosprawnych z ograniczeniami ruchowymi.

Do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu znajduje się winda oraz platforma przyschodowa co umożliwia dostęp na każdą kondygnację.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

Poniżej telefon kontaktowy do osoby udzielającej wsparcia w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Widzew:

42 2540750 wew. 9

Poniżej telefon kontaktowy do  osoby udzielającej wsparcia w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Polesie:

42 2540700 wew. 9

 

 1. Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty

Osoby niepełnosprawne z ograniczeniami ruchowymi mogą dojechać do budynku przez bramę wjazdową od strony
ul. Snycerskiej 8.

W budynku nie występują windy umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym na wyższe kondygnacje. Czynności
z udziałem osób niepełnosprawnych mogą być wykonane w pomieszczeniach na parterze.

Poniżej telefon kontaktowy do osoby udzielającej wsparcia w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Bałuty:

42 6544148 wew. 101

 

 1. Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna

Wejście do budynku po schodach. Nie występują udogodnienia umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym.

Poniżej telefon kontaktowy do osoby udzielającej wsparcia w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Górna:

42 2540813

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Pabianicach

Budynek Prokuratury Rejonowej w Pabianicach w pełni jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych z ograniczeniami ruchowymi.

W bramie umiejscowiony jest podjazd dla niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się winda, która umożliwia dojazd na wszystkie kondygnacje.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Poniżej telefon kontaktowy do osoby udzielającej wsparcia w Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach:

42 2758528

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Zgierzu

Do budynku Prokuratury Rejonowej w Zgierzu prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych.

W budynku nie występują windy umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym na wyższe kondygnacje.

Czynności z udziałem osób niepełnosprawnych mogą być wykonane w pomieszczeniach na parterze.

Poniżej telefon kontaktowy do osoby udzielającej wsparcia w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu:

42 7161137 wew. 30 lub 40

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Łęczycy

Budynek Prokuratury Rejonowej w Łęczycy w pełni jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych z ograniczeniami ruchowymi.

Wejście do budynku usytuowane jest na poziomie chodnika.

W budynku znajduje się winda, która umożliwia dojazd na wszystkie kondygnacje.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Poniżej telefon kontaktowy do osoby udzielającej wsparcia w Prokuraturze Rejonowej w Łęczycy:

24 7213430 wew. 28

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Kutnie

Wejście do budynku po schodach. Podjazd dla niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu od strony parkingu
(na zapleczu). W budynku nie występują udogodnienia umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym.

Poniżej telefon kontaktowy do osoby udzielającej wsparcia w Prokuraturze Rejonowej w Kutnie:

24 2533936

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Łowiczu

Budynek Prokuratury Rejonowej w Łowiczu w pełni jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych z ograniczeniami ruchowymi.

Do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się winda, która umożliwia dojazd na wszystkie kondygnacje.

Poniżej telefon kontaktowy do osoby udzielającej wsparcia w Prokuraturze Rejonowej w Łowiczu:

46 8373819 wew. 03

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach

Wejście do budynku po schodach. Nie występują udogodnienia umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym.

Poniżej telefon kontaktowy do osoby udzielającej wsparcia w Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach:

46 8333121 wew. 33 lub 44

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej

Siedziba Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej znajduje się na II piętrze w budynku Sądu Rejonowego
w Rawie Mazowieckiej.

Do budynku Sądu prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych. W obiekcie znajduje się urządzenie do transportu
po schodach niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Poniżej telefon kontaktowy do osoby udzielającej wsparcia w Prokuraturze Rejonowej w Rawie Mazowieckiej:

46 8144204.

 

 1. Prokuratura Rejonowa w Brzezinach

Siedziba Prokuratury Rejonowej w Brzezinach usytuowana jest na I piętrze w budynku PKO BP.

Do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie występują udogodnienia pozwalające na przemieszczenie się osób niepełnosprawnych do siedziby prokuratury.

Poniżej telefon kontaktowy do osoby udzielającej wsparcia w Prokuraturze Rejonowej w Brzezinach:

46 8743190 wew. 1