Zawiadomienie pokrzywdzonych w postępowaniu PO I Ds. 18.2021 (V Ds. 103/12)

Prokuratura Okręgowa w Łodzi Wydział I Śledczy zawiadamia pokrzywdzonych w postępowaniu PO I Ds. 18.2021 (V Ds. 103/12) przeciwko Adolfowi Majewskiemu i innym, podejrzanemu o czyn z art. 258 § 1 k.k., art. 189a § 1 k.k. i inne, iż dnia 24 lutego 2021 roku zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania, prowadzonego dotychczas za numerem V Ds. 103/12.

Pokrzywdzonym przysługuje prawo do zwrócenia się o doręczenie postanowienia o podjęciu śledztwa w zawitym terminie siedmiu dni do Prokuratury Okręgowej w Łodzi (art. 131 § 3 k.p.k.).

Na powyższe postanowienie służy pokrzywdzonemu, podejrzanemu zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po terminie jest bezskuteczne  Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora , który wydał postanowienie. (art. 122 k.p.k., art. 460 i 465 § 2 k.p.k.).