Komunikat w sprawie PR 2 Ds 1178.2020

Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście nadzorowała postępowanie PR 2 Ds 1178.2020 w sprawie przeciwko Aleksandrze T. podejrzanej o to, że w złożonej przez siebie pracy magisterskiej przywłaszczyła sobie autorstwo fragmentów utworów innych osób, działając na szkodę:

 • Natalii Nogi
 • Krzysztofa Bielskiego
 • Tomasza Szubrychta
 • Wiesława Smolskiego
 • Bartosza Mazurkiewicza
 • Jerzego Wojciecha Wójcika
 • Józefa M. Fiszera
 • Sławomira Żurawskiego
 • Marka Łempnickiego
 • Zbigniewa Ciekanowskiego
 • Joanny Świątkowskiej
 • Igi Brunsch
 • Andrzeja Żebrowskiego
 • Marcina Gawryckiego
 • Krzysztofa Kubiaka
 • Agnieszki Rogozińskiej
 • Andrzeja Podrazy
 • Krzysztofa Wiaka
 • Pawła Potakowskiego
 • Michała Antkowicza
 • Andrzeja Adamskiego
 • Krzysztofa Liedel
 • Jakuba Kowalewskiego
 • Mariana Kowalewskiego
 • Patryka Janowskiego
 • Arthura Mateosa
 • Roberta Białoskórskiego
 • Tobiasza Małysy
 • Brunona Hołysta.

Wskazanym pokrzywdzonym przysługują uprawnienia procesowe, które zostały szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego
w postępowaniu karnym
wydanym na podstawie art. 300 § 4 k.p.k. opublikowanym
w Dzienniku Ustaw z dnia 14 września 2020 roku (Dz. U. poz. 1619).

 

Ponadto informuje się pokrzywdzonych, że w dniu 26 lutego 2021 roku zostanie skierowany przez prokuratora w stosunku do podejrzanej A. Trzcińskiej wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. W związku z czym poucza się pokrzywdzonych:

 1. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k.)
 2. Pokrzywdzony, a także prokurator, może, aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 k.k. (wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody w całości lub części lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę). Sąd może w warunkach określonych w art. 46 § 2 k.k. orzec nawiązkę zamiast obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za krzywdę. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia albo nawiązki nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego (art. 46 § 3 k.k.).