Prokurator Okręgowy w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi (PO V WO 1111.2.2021)

sygnatura konkursu: PO V WO 1111.2.2021

Liczba wolnych stanowisk: 1 – stażysta (inspektor)

Miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa w Łodzi, Wydział Budżetowo-Administracyjny, Dział Administracyjno-Gospodarczy.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (początkowo umowa na czas określony, po ukończeniu półrocznego stażu umowa na czas nieokreślony)

 

Ramowy zakres zadań na stanowisku stażysty:

 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zawarcia umów dotyczących najmu,
  dostaw mediów i wywozu nieczystości dla Prokuratury Okręgowej w Łodzi i jednostkach jej podległych,
 • przeprowadzanie i dokumentowanie analiz porównawczych cen dostaw i usług, składanych ofert oraz dokonywanie wycinkowego badania rynku,
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby analiz ekonomicznych dla wewnętrznych potrzeb Prokuratury,
 • sporządzanie deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prokuratury Okręgowej i jednostek jej podległych,
 • sporządzanie dokumentacji do zawarcia umów ubezpieczeniowych,
 • sporządzanie informacji dotyczących powierzchni i ilości budynków będących w dyspozycji
  Prokuratury Okręgowej,
 • przygotowanie projektów zarządzeń, umów i pism w zakresie powierzonych zadań.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 400).

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
  przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
  rekrutacji, (dokument do pobrania ze strony internetowej www.lodz.po.gov.pl z sekcji „ofert pracy”)
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających uprzednie zatrudnienie, kwalifikacje zawodowe.

 

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 1. wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia,
 2. znajomość przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 3. praktyczna obsługa pakietu MS Office (Word, Excel).

 

Pozostałe wymagania stawiane kandydatom:

 1. co najmniej 5 – letni staż pracy, na stanowisku związanym z utrzymaniem budynków,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. niekaralność i brak prowadzonych postępowań za przestępstwo lub przestępstwa skarbowe,
 4. zdolności analityczne,
 5. komunikatywność,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. odporność na stres,
 8. wiedza ogólna i kultura osobista.

Kandydaci składają dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi lub przesyłają je pocztą na adres organizatora konkursu, ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Termin składania dokumentów: 26.03.2021 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi w trzech etapach:

I etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów
formalnych przystąpienia do konkursu.

II etap konkursu polega na sprawdzeniu wiedzy kandydatów w formie testu z zakresu prawa
o gospodarce nieruchomościami, ustawy o pracownikach sądów i prokuratury.

III etap konkursu polega na rozmowie kwalifikacyjnej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu zostaną ogłoszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz na stronie internetowej www.lodz.po.gov.pl
w sekcji „komunikaty – oferty pracy”.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji naboru do pracy
w przedstawionej formie, bez podania przyczyny takiej decyzji.