Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko stażysty w PR w Zgierzu. Sygnatura konkursu: PO V WO 1111.1.2021

Prokurator Okręgowy w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu

Liczba wolnych stanowisk:  1 – stażysta

Miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa w Zgierzu.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (początkowo umowa  na czas określony, po ukończeniu półrocznego stażu umowa na czas nieokreślony)

 

Ramowy zakres zadań na stanowisku stażysty:

 • wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych,
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w Systemie Informatycznym Prokuratury SIP2,5 oraz JRWA,
 • sporządzanie projektów pism,
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie wpływającej korespondencji,
 • wykonywanie decyzji merytorycznych,
 • kompletowanie i porządkowanie akt,
 • zszywanie akt,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • wykonywanie w zakresie zleconym przez prokuratora czynności formalno-prawnych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie
i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 400).

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły średniej oraz zdanego egzaminu maturalnego bądź studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (dokument do pobrania ze strony internetowej lodz.po.gov.pl z sekcji „ofert pracy”,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających uprzednie zatrudnienie, kwalifikacje zawodowe.

 

Doświadczenie zawodowe i wymagania:

 • poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • nieposzlakowana opinia,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • zdolności analityczne,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym (praktyczna obsługa pakietu MS Office – Word i Excel),
 • odporność na stres,

 

Zgłoszenie akcesu w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na ewentualne poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu dla osób ubiegających się
o wydanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

Kandydaci składają dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi lub przesyłają je pocztą na adres organizatora konkursu, ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej
w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Termin składania dokumentów:  22 stycznia 2021 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi w trzech etapach:

I   etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia   wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II  etap konkursu polega na praktycznym sprawdzeniu  umiejętności obsługi komputera, oraz sprawdzeniu, w formie pisemnego testu, wiedzy kandydatów z zakresu min. funkcjonowania prokuratury i ustroju państwa,

III   etap konkursu polega na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz na stronie internetowej www.lodz.po.gov.pl w sekcji „oferty pracy”.

 

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji naboru do pracy w przedstawionej formie, bez podania przyczyny takiej decyzji.