Prokurator Okręgowy w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko Inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi (PO V WO 1111.8.2020)

Liczba wolnych stanowisk: 1 – stażysta (inspektor)
Miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa w Łodzi, Wydział Budżetowo-Administracyjny, Dział Płac i Spraw Socjalnych.
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (początkowo umowa na czas określony, po ukończeniu półrocznego stażu umowa na czas nieokreślony)

Ramowy zakres zadań na stanowisku stażysty:
– rozliczanie zwolnień lekarskich i sporządzanie list płac w programie płacowym,
– obsługa komputerowego programu Płatnik – rozliczanie i przekazywanie deklaracji i raportów miesięcznych do ZUS,
– prowadzenie rozliczenia jednostki z PFRON,
– rozliczenia pracowników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – wystawianie informacji PIT,
– obsługa bankowości elektronicznej,
– sporządzanie niezbędnych informacji, analiz, sprawozdań z zakresu wynagrodzeń,
– opracowywanie projektów pism,
– obsługa urządzeń biurowych

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 400).

Wymagane dokumenty:
– wniosek o dopuszczenie do konkursu,
– życiorys i list motywacyjny,
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
–oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie kandydata o tym, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, (dokument do pobrania ze strony internetowej www.lodz.po.gov.pl z sekcji „ofert pracy”)
– kopia dowodu osobistego,
– kopie dokumentów potwierdzających uprzednie zatrudnienie, kwalifikacje zawodowe.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
1. wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia,
2. dobra znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz świad-czeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
3. dobra znajomość programu Płatnik
4. praktyczna obsługa pakietu MS Office (Word, Excel).

Pozostałe wymagania stawiane kandydatom:
1. udokumentowany minimum 5-letni staż na stanowisku księgowo-płacowym,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
3. niekaralność i brak prowadzonych postępowań za przestępstwo lub przestępstwa skarbowe,
4. zdolności analityczne,
5. komunikatywność,
6. umiejętność pracy w zespole,
7. odporność na stres,
8. wiedza ogólna i kultura osobista.

Ponadto mile widziane będzie:
1. odbyty staż lub praca w księgowości jednostek budżetowych,
2. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1977r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(t.j. Dz.U. z 2020, poz. 426 z późn. zm.)
3. znajomość programu Personel

Kandydaci składają dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi lub przesyłają je pocztą na adres organizatora konkursu, ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie
przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Termin składania dokumentów: 30.11.2020 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi w trzech etapach:
I etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
II etap konkursu polega na sprawdzeniu wiedzy kandydatów w formie testu z zakresu znajomości ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, za-sad
podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
III etap konkursu polega na rozmowie kwalifikacyjnej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz na stronie internetowej www.lodz.po.gov.pl w sekcji „oferty pracy”.
Prokuratura Okręgowa w Łodzi zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji naboru do pracy w przedstawionej formie, bez podania przyczyny takiej decyzji.