Prokurator Okręgowy w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko kasjera (PO V WO 1111.11.2020)

Prokurator Okręgowy w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko kasjera w Dziale Finansowo-Księgowym w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.
Liczba wolnych stanowisk: 1 – kasjer
Miejsce pracy: – 1 etat w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (początkowo umowa na czas określony, po ukończeniu półrocznego stażu umowa na czas nieokreślony)

Ramowy zakres zadań na stanowisku kasjera:
1. Bieżąca i następcza kontrola dokumentów finansowych wpływających do jednostki.
2. Pobieranie i odprowadzanie gotówki.
3. Obsługa kasowa pracowników i klientów zewnętrznych.
4. Codzienne prowadzenie raportu kasowego.
5. Ewidencja dokumentów księgowych w systemie finansowo – księgowym.
6. Kontrola i uzgadnianie sald z kontrahentami.
7. Sporządzanie i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Ewidencja i rozliczanie środków trwałych.
9. Sporządzanie zestawień księgowych i kompletowanie dokumentacji dla potrzeb jednostki.
10. Wspomaganie pracy Działu Finansowo – Księgowego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 400).

Wymagane dokumenty:
– wniosek o dopuszczenie do konkursu,
– życiorys i list motywacyjny,
– kserokopia świadectwa potwierdzającego ukończenie szkoły średniej oraz zdanie egzaminu maturalnego bądź kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego,
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie kandydata o tym, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,(dokument do pobrania ze strony internetowej www.lodz.po.gov.pl z sekcji „ofert pracy”)
– kopia dowodu osobistego,
– kopie dokumentów potwierdzających uprzednie zatrudnienie, kwalifikacje zawodowe.

Doświadczenie zawodowe i wymagania:
– wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny,
– umiejętność pracy w zespole,
– nieposzlakowana opinia,
– komunikatywność,
– zdolności analityczne,
– umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym(praktyczna obsługa pakietu MS Office-Word i Excel),
– odporność na stres,
– mile widzialne doświadczenie w księgowości.

Kandydaci składają dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi lub przesyłają je pocztą na adres organizatora konkursu, ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Termin składania dokumentów: 9 listopada 2020 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi w trzech etapach:
I etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
II etap konkursu polega na sprawdzianie wiedzy w formie pisemnego testu, kandydatów z zakresu min. funkcjonowania prokuratury i ustroju państwa oraz znajomości ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.351 ze zmianami)
III etap konkursu polega na rozmowie kwalifikacyjnej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz na stronie internetowej www.lodz.po.gov.pl w sekcji „oferty pracy”.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji naboru do pracy w przedstawionej formie, bez podania przyczyny takiej decyzji.