ZARZĄDZENIE w sprawie PO II Ds. 32.2018

Gabriela Wabińska – prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź – Górna, delegowany do Prokuratury Okręgowej w Łodzi  po zapoznaniu się z aktami śledztwa  PO II Ds. 32.2018

na zasadzie art. 131§2 i §3 kpk

zarządziła

zawiadomić poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Łodzi,  wszystkich pokrzywdzonych w sprawie PO II Ds. 32.2018, że:

„Prokuratura Okręgowa w Łodzi zawiadamia pokrzywdzonych w postępowaniu o sygnaturze PO II Ds. 32.2018:

 1. w sprawie dokonanego w okresie od 27 października 2014 roku do 19 grudnia 2014 roku w Łodzi i w innych miejscowościach na terenie kraju, w krótkich odstępach czasu, przez działającego w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu, ustalonego prezesa zarządu Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. uszczuplenia i udaremnienia zaspokojenia wierzycieli tego podmiotu, poprzez stanowiące nadużycie udzielonych mu uprawnień zawarcie umów związanych z obciążeniem w dniu 27 października 2014 roku Spółki Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. zobowiązaniem solidarnym do zapłaty wierzytelności wekslowej w kwocie 12.000.000,00 zł., a następnie zbyciem w dniu 4 listopada 2014 roku w zamian za zwolnienie z obowiązku zapłaty długu do wartości ustalonej dnia 19 grudnia 2014 roku na kwotę 2.000.000,00 zł., składników majątku spółki Hotel Król Kazimierz sp. z o.o., w postaci zagrożonych zajęciem nieruchomości położonych w Kazimierzu Dolnym przy ul. Puławskiej, dla których Sąd Rejonowy w Puławach prowadzi księgi wieczyste o numerach KW LU1P/00038997/5, KW LU1P/00061482/2 i KW LU1P/00063009/7 o łącznej wartości około 46.130.000 zł. oraz zbyciem przed 4 listopada 2014 roku ruchomości objętych umową zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. o wartości oszacowanej na kwotę 89.000.000,00 zł., czym wyrządzona została szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach w mieniu w/w Spółki tj. o czyn z art. 300§2 kk w zw. z art. 296§1 i 3 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12§1kk,
 2.  w sprawie doprowadzenia w okresie od 19 stycznia 2015 roku do 19 lutego 2015 roku w Puławach, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, PGE Dystrybucja S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 38.992,40 zł. poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru uregulowania należności wynikających z faktur VAT  wystawionych na rzecz Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12§1kk,
 • w sprawie doprowadzenia w dniu 26 lutego 2015 roku w Puławach PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 38.847,52 zł., poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru uregulowania należności wynikających z faktur VAT  wystawionych na rzecz Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. tj. o czyn z art. 286§1 kk,
 1. w sprawie doprowadzenia w okresie od 29 grudnia 2014 roku do 2 marca 2015 roku w Puławach, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, Energa Obrót S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 141.580,39 zł., poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru uregulowania należności wynikających z faktur VAT  wystawionych na rzecz Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12§1 kk,
 2. w sprawie doprowadzenia w dniu 22 stycznia 2016 roku w Krakowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Zespołu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.219,92 zł., poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru uregulowania należności z tytułu wynagrodzenia za pracę  świadczoną na rzecz Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. tj. o czyn z art. 286§1 kk,
 3. w sprawie doprowadzenia w dniu 12 czerwca 2015 roku w Puławach SAGE sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.148,79 zł. poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru uregulowania należności wynikającej z faktur VAT wystawionych na rzecz Hotel Król Kazimierz sp. z o.o., tj. o czyn z art. 286§1 kk,
 • w sprawie doprowadzenia w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 1 kwietnia 2015 roku w Puławach, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, Orange Polska S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.436,86 zł., poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru uregulowania należności z tytułu świadczonych usług mobilnych wynikających z faktur VAT wystawionych na rzecz Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12§1 kk,
 • w sprawie doprowadzenia w dniu 6 października 2015 roku w Warszawie Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 81,26 zł. poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru zwrotu wydatków wyłożonych tymczasowo przez Skarb Państwa za Hotel Król Kazimierz sp. z o.o., w toku postępowania o sygn. IX GC 634/14 Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie tj. o czyn z art. 286§1 kk,
 1. w sprawie doprowadzenia w okresie od 2011 roku do lipca 2016 roku w Puławach, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie w kwocie 185.264,40 zł., poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru dokonywania wpłat na ten fundusz przez Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12§1 kk,
 2. w sprawie doprowadzenia w okresie od 4 stycznia 2013 roku do 4 marca 2015 roku w Puławach, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, Spółki Poczta Polska S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie w kwocie 3.493,41 zł., poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru zapłaty za zrealizowane usługi na rzecz Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12§1 kk,
 3. w sprawie doprowadzenia w okresie od maja 2008 roku do lipca 2016 roku w Puławach, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, Stowarzyszenia Artystów i Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie w kwocie 28.088,95 zł., poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru zapłaty za artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych na rzecz Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12§1 kk,
 • w sprawie doprowadzenia w okresie od 3 kwietnia 2009 roku do 4 marca 2016 roku w Puławach, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, Orange Polska S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 28.439,38 zł., poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru uregulowania należności z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych wynikających z faktur VAT wystawionych na rzecz Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12§1 kk,
 • w sprawie doprowadzenia w okresie od 27 czerwca 2013 roku do 16 września 2016 roku w Warszawie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, Miasta Stołecznego Warszawa Zarządu Dróg Miejskich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 173,20 zł., poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru uregulowania należności z tytułu nieprawidłowego parkowania osób działających w imieniu i na rachunek Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12§1 kk,
 • w sprawie doprowadzenia w okresie od 3 grudnia 2014 roku do 17 grudnia 2014 roku w Puławach, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru,  Pepsi-Cola General Bottlers sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.598,25 zł., poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru zapłaty należności za dostarczony towar wynikających z faktur VAT wystawionych na rzecz Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art. 12§1 kk, że w dniu 5 października 2020 roku zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego. Pokrzywdzonym przysługuje prawo do zwrócenia się o doręczenie postanowienia o umorzeniu śledztwa w zawitym terminie 7 dniu do Prokuratury Okręgowej w Łodzi (art. 131§3 kpk). Na podstawie art. 306§1a kpk, art.465§2 kpk na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do Sądu Rejonowego dla Środmiescia w Łodzi.  Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460 kpk)”.

Uzasadnienie

Wobec tego, że toku śledztwa prowadzonego przez Wydział II do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Łodzi za numerem PO II Ds. 32.2018 ujawniono kilkudziesięciu pokrzywdzonych, których indywidualne zawiadomienie o treści postanowienia 5 października 2020 roku spowodowałoby poważne utrudnienie, zarządzono jak na wstępie.