Zawiadomienie pokrzywdzonych w postępowaniu PR 1 Ds 468. 2016

Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej zawiadamia pokrzywdzonych w postępowaniu PR 1 Ds 468. 2016 w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez syndyka masy upadłościowej FPH „Ivett” obejmujące okres  od 14 maja 2010 roku do 20 czerwca 2013 roku to jest o przestępstwo z art. 231 &  1kk, zostało wydane postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych na mocy którego postanowiono o zwróceniu dokumentacji rachunkowej FHU „Ivett” do Archiwum Sieradzkiego spółka zoo w Sieradzu ulica Wojska Polskiego 73.  Pokrzywdzonym przysługuje prawo  do zwrócenia się o doręczenie postanowienia o zawieszeniu śledztwa w zawitym terminie siedmiu dni do Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej ( art. 131 §  3 kpk) Na podstawie art. 236 & 1 kpk, art. 465 & 1 i &  2 kpk na postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego  w Rawie Mazowieckiej w zawitym terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne. ( art. 122 kpk, art. 460 kpk) Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie