Konkurs na stanowisko księgowej/księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi (PO V WO 1111.5.2020)

Prokurator Okręgowy w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko :

– księgowej/księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym w Prokuraturze Okręgowej
w Łodzi

Liczba wolnych stanowisk:  1 – księgowa/księgowy

Miejsce pracy: – 1 etat  w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (początkowo umowa na czas określony,
po ukończeniu półrocznego stażu umowa na czas nieokreślony)

Ramowy zakres zadań na stanowisku księgowej/księgowego:

 1. Bieżąca i następcza kontrola dokumentów finansowych wpływających do jednostki.
 2. Ewidencja dokumentów księgowych w systemie finansowo – księgowym.
 3. Kontrola i uzgadnianie sald z kontrahentami.
 4. Sporządzanie i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Ewidencja i rozliczanie biegłych indywidualnych powoływanych w postępowaniu prokuratorskim.
 6. Sporządzanie zestawień księgowych i kompletowanie dokumentacji dla potrzeb jednostki.
 7. Wspomaganie pracy Działu Finansowo –Księgowego.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie
i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 400).

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
  za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji, (dokument do pobrania ze strony internetowej lodz.po.gov.pl z sekcji „ofert pracy”)
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających uprzednie zatrudnienie, kwalifikacje zawodowe.

 

Doświadczenie zawodowe i wymagania:

 • wykształcenie wyższe, co najmniej 1-go stopnia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • nieposzlakowana opinia,
 • komunikatywność,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym(praktyczna obsługa pakietu MS Office-Word i Excel),
 • odporność na stres,
 • mile widzialne doświadczenie w księgowości.

.

Kandydaci składają dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi lub przesyłają je pocztą na adres organizatora konkursu, ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej
w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Termin składania dokumentów:   24  czerwca 2020 roku.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi w trzech etapach:

I   etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia   wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II  etap konkursu polega na sprawdzianie wiedzy w formie pisemnego testu, kandydatów
z zakresu min. funkcjonowania prokuratury i ustroju państwa oraz znajomości ustawy
z dnia 29.09.2004 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.351, z późn. zm.)

III   etap konkursu polega na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz na stronie internetowej www.lodz.po.gov.pl w sekcji „oferty pracy”.

 

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji naboru do pracy w przedstawionej formie, bez podania przyczyny takiej decyzji.