Komunikat o zawieszeniu śledztwa w sprawie PO VI Ds 50.2016, dot. giełdy kryptowalut Bitcurex.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 roku, wydanym na podstawie art. 22 § 1 kpk, zawieszono śledztwo w sprawie o sygnaturze PO VI Ds 50.2016 przeciwko Mirosławowi L., podejrzanemu o czyny z art. z art. 284 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk oraz z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

Przyczyną zawieszenia postępowania jest długotrwała przeszkoda, uniemożliwiająca jego kontynuowanie, wynikająca
z konieczności realizacji czynności procesowych za granicą, w trybie Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego.

W związku z powyższym poucza się pokrzywdzonych i ich pełnomocników, iż na  postanowienie  w  przedmiocie  zawieszenia  postępowania  przysługuje  zażalenie  do  sądu właściwego  do  rozpoznania  sprawy  w  terminie  zawitym  7  dni  od  daty  doręczenia  odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1
i 2 k.p.k., art. 460 k.p.k.). Zażalenie wnosi się do prokuratora, który wydał zaskarżone orzeczenie (art. 428 § 1 k.p.k.)

O doręczenie odpisu postanowienia można zwrócić się w terminie zawitym 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia (art. 131 § 3 kpk).