Komunikat o wydaniu zarządzenia o odstąpieniu od anonimizacji danych świadków w sprawie PO II Ds 100.2016

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zawiadamia, że zarządzeniem Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łodzi
z dnia 17 grudnia 2019 roku, wydanym na podstawie przepisów art. 148a § 4 pkt 1, 2, 3 kpk, odstąpiono w całości od stosowania przepisów art. 148a § 1 i 3 kpk w sprawie o sygn. PO II Ds. 100.2016, to jest w zakresie anonimizacji danych dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca pracy świadków z uwagi na stwierdzenie, iż:

  • dane dotyczące miejsca zamieszkania lub miejsca pracy są znane podejrzanym,
  • dane dotyczące miejsca zamieszkania lub miejsca pracy świadków stanowią jednocześnie miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby lub podmioty, które reprezentują,
  • zachodzi oczywisty brak potrzeby ochrony danych dotyczących miejsca zamieszkania lub miejsca pracy świadków z uwagi na charakter sprawy;

 

W związku z powyższym poucza się, iż na podstawie art. 302 § 1 kpk osobom niebędącym stronami przysługuje zażalenie na postanowienia i zarządzenia naruszające ich prawa. Zażalenia na postanowienia postanowienia
i zarządzenia oraz inne czynności prokuratora w postępowaniu przygotowawczym rozpoznaje prokurator bezpośrednio przełożony. Zażalenie wnosi się w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne.

O doręczenie odpisu postanowienia można zwrócić się w terminie zawitym 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia (art. 131 § 3 kpk).