Prokurator Okręgowy w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty do spraw inwestycji i remontów w Prokuraturze Okręgowej (PO V WO 1111.13.2019)

Liczba wolnych stanowisk: 1 – specjalista do spraw inwestycji i remontów
Miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa w Łodzi, Wydział Budżetowo-Administracyjny, Dział Gospodarczy.
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (początkowo umowa na czas określony, po ukończeniu półrocznego stażu umowa na czas nieokreślony)

Ramowy zakres zadań na stanowisku specjalisty do spraw inwestycji i remontów:

 • przygotowywanie dokumentów do opracowania projektów umów dotyczących zadań remontowo-konserwacyjnych,
  organizacja i udział w prowadzonych pracach budowlano-remontowych,
 • analiza dokumentacji techniczno-ekonomicznej,
 • kontrola jakości oraz harmonogramu prowadzonych robót,
 • organizowanie i prowadzenie ewidencji przeglądów konserwacyjnych, serwisowych,napraw i remontów w jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz czuwanie nad ich terminową realizacją,
 • koordynowanie działań związanych z ubezpieczeniem majątku.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 400).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, (dokument do pobrania ze strony internetowej www.lodz.po.gov.pl z sekcji „ofert pracy”)
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i kwalifikacje zawodowe.

Doświadczenie zawodowe i wymagania:

 • mile widziany staż pracy
 • wykształcenie wyższe
 • podstawowa znajomość zapisów prawa budowlanego oraz prawa o gospodarce nieruchomości w zakresie prowadzonych spraw.

Kandydaci składają dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi lub przesyłają je pocztą na adres organizatora konkursu, ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Termin składania dokumentów: 13.12.2019 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi w trzech etapach:

 1. etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
 2. etap konkursu polega na pisemnym sprawdzeniu w programie Microsoft Word jakie główne elementy zawiera protokół z pięcioletniej kontroli okresowej stanu technicznego budynku.
 3. etap konkursu polega na rozmowie kwalifikacyjnej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz na stronie internetowej www.lodz.po.gov.pl w sekcji „oferty pracy”.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji naboru do pracy w przedstawionej formie, bez podania przyczyny takiej decyzji.