Konkurs na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, Wydział Budżetowo-Administracyjny, Dział Gospodarczy.

Liczba wolnych stanowisk:  1 – stażysta (inspektor)

Miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa w Łodzi, Wydział Budżetowo-Administracyjny, Dział Gospodarczy.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (początkowo umowa na czas określony, po ukończeniu półrocznego stażu umowa na czas nieokreślony)

 

Ramowy zakres zadań na stanowisku stażysty:

 

 • Dokonuje zakupów niezbędnego wyposażenia zgodnie z otrzymanym zamówieniem.
 • Przeprowadza i dokumentuje porównawczą analizę składanych ofert.
 • Organizuje zaopatrzenie jednostek Prokuratury Okręgowej w Łodzi w materiały biurowe i eksploatacyjne, druki.
 • Wydaje materiały biurowe, eksploatacyjne oraz druki zgodnie z otrzymanymi zapotrzebowaniami.
 • Przeprowadza postępowania mające na celu utylizację zbędnych i zużytych składników majątku Prokuratury.
 • Udziela pomocy w zakresie transportu wewnętrznego oraz przenoszenia sprzętu biurowego i innych elementów wyposażenia stosownie do potrzeb.
 • Weryfikuje poprawność rachunków i faktur dotyczących prowadzonych spraw.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 400).

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
  za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji, (dokument do pobrania ze strony internetowej lodz.po.gov.pl z sekcji „ofert pracy”)
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających uprzednie zatrudnienie, kwalifikacje zawodowe.

 

Doświadczenie zawodowe i wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku zaopatrzeniowiec, magazynier lub podobne

 

Kandydaci składają dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi lub przesyłają je pocztą na adres organizatora konkursu, ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Termin składania dokumentów:  25.10.2019 roku.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi w trzech etapach:

I   etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia   wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II  etap konkursu polega na pisemnym zwróceniu się do kontrahenta X z prośbą o złożenie oferty na zakup materiałów biurowych

III etap konkursu polega na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz na stronie internetowej www.lodz.po.gov.pl w sekcji „oferty pracy”.

 

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji naboru do pracy w przedstawionej formie, bez podania przyczyny takiej decyzji.