Konkurs na stanowisko inspektora do spraw zamówień publicznych w Dziale Gospodarczym w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

Liczba wolnych stanowisk:  1 – inspektor

Miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa w Łodzi, Wydział Budżetowo-Administracyjny, Dział Gospodarczy.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (początkowo umowa na czas określony, po ukończeniu półrocznego stażu umowa na czas nieokreślony)

 

Ramowy zakres zadań na stanowisku inspektora:

 

 1. Przygotowywanie postępowań w zakresie zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami) organizowanych przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, w tym:
 • sporządzanie i zamieszczanie ogłoszeń o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie projektów pism dotyczących prowadzonych postępowań,
 • opracowywanie projektów zarządzeń o powołaniu Komisji Przetargowej,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w zakresie obsługi administracyjnej postępowania,
 • wykonywanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranymi
  w postępowaniu przetargowym wykonawcami.
 1. Dokonywanie bieżącej kontroli faktur pod względem zgodności wydatkowanych środków z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami).

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008  roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 400).

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, (dokument do pobrania ze strony internetowej lodz.po.gov.pl z sekcji „ofert pracy”)
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających uprzednie zatrudnienie, kwalifikacje zawodowe.

 

Doświadczenie zawodowe i wymagania:

 • wykształcenie wyższe I stopnia,
 • staż pracy: co najmniej 3 lata, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w zakresie uczestniczenia
  w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro po stronie Zamawiającego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • nieposzlakowana opinia,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym (praktyczna obsługa pakietu MS Office-Word
  i Excel),
 • odporność na stres.

 

Kandydaci składają dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi lub przesyłają je pocztą na adres organizatora konkursu, ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Termin składania dokumentów:  25.10.2019 roku.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi w trzech etapach:

I   etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia   wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II  etap konkursu polega na sprawdzianie wiedzy w formie pisemnego testu, kandydatów z zakresu m.in. funkcjonowania prokuratury i ustroju państwa oraz znajomości ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami)

III etap konkursu polega na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz na stronie internetowej www.lodz.po.gov.pl w sekcji „oferty pracy”.

 

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji naboru do pracy w przedstawionej formie, bez podania przyczyny takiej decyzji.