Prokurator Okręgowy w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty do spraw inwestycji i remontów w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

Liczba wolnych stanowisk: 1 – specjalista do spraw inwestycji i remontów
Miejsce pracy: Prokuratura Okręgowa w Łodzi, Wydział Budżetowo-Administracyjny, Dział Gospodarczy.
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (początkowo umowa na czas określony, po ukończeniu półrocznego stażu umowa na czas nieokreślony)

Ramowy zakres zadań na stanowisku specjalisty do spraw inwestycji i remontów:

 • przygotowywanie dokumentów do opracowania projektów umów dotyczących zadań inwestycyjno-remontowych,
 • organizacja i udział w prowadzonych pracach budowlanych,
 • analiza dokumentacji technicznej,
 • kontrola jakości oraz harmonogramu prowadzonych robót,
 • kontrole stanu technicznego obiektów.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 400).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, (dokument do pobrania ze strony internetowej www.lodz.po.gov.pl z sekcji „ofert pracy”)
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających uprzednie zatrudnienie, kwalifikacje zawodowe.
 • dokument potwierdzający posiadane uprawnienia budowlane

Doświadczenie zawodowe i wymagania:

 • mile widziany staż pracy
 • wykształcenie wyższe w kierunku budownictwa
 • dobra znajomość prawa budowlanego

Kandydaci składają dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi lub przesyłają je pocztą na adres organizatora konkursu, ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Termin składania dokumentów: 30.09.2019 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi w trzech etapach:

 1. etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
 2. etap konkursu polega na pisemnym sprawdzeniu w programie Microsoft Word jakie główne elementy zawiera protokół z pięcioletniej kontroli okresowej stanu technicznego budynku.
 3. etap konkursu polega na rozmowie kwalifikacyjnej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz na stronie internetowej www.lodz.po.gov.pl w sekcji „oferty pracy”.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji naboru do pracy w przedstawionej formie, bez podania przyczyny takiej decyzji.