Ogłoszenie wyników I etapu konkursu na stanowisko inspektora ds zamówień publicznych

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2019 r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko inspektora do spraw zamówień publicznych w Dziale Administracyjno – Gospodarczym  w  Prokuraturze Okręgowej w Łodzi niżej wskazanych osób:

  1. Ewa Lubecka – Rogozińska,
  2. Patrycja Rosiak,

pod warunkiem przedłożenia przez nich do dnia egzaminu brakujących dokumentów:

  1. Ewa Lubecka – Rogozińska – uzupełnienia oświadczenia o niekaralności za  przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zakresie nieumyślności ; oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji oraz celów zatrudnienia i działalności socjalnej na druku  pobranym ze strony internetowej www.lodz.po.gov.pl z sekcji „ochrona danych osobowych”; oświadczenia kandydata , w którym potwierdza prowadzenie  przez okres co najmniej 1 roku  postępowań o udzieleniu zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro po stronie zamawiającego
  2. Patrycja Rosiak – uzupełnienia oświadczenia o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zakresie nieumyślności; oświadczenie kandydata o tym, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji oraz celów zatrudnienia i działalności socjalnej na druku  pobranym ze strony internetowej www.lodz.po.gov.pl z sekcji „ochrona danych osobowych”; brakujących dokumentów potwierdzających 5 letni staż pracy; oświadczenia kandydata , w którym potwierdza samodzielne prowadzenie  przez okres co najmniej 1 roku  postępowań o udzieleniu zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro po stronie zamawiającego.

 

Drugi etap konkursu na stanowisko inspektora  w  Prokuraturze Okręgowej
w Łodzi zostanie przeprowadzony w dniu 1 sierpnia  2019 roku o  godzinie 10.00
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 152 (kandydat  proszony  jest o stawiennictwo z 15 minutowym uprzedzeniem w pokoju A. 106 ).

Konkurs zostanie  przeprowadzony w formie pisemnej i składać będzie się z testu jednokrotnego wyboru z zakresu zagadnień związanych z funkcjonowaniem prokuratury i ustroju państwa oraz znajomości ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2018r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami).