Prokurator Okręgowy w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko kasjera w Dziale Finansowo – Księgowym w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi (PO V WO 1111.12.2019)

Liczba wolnych stanowisk: 1 – kasjer
Miejsce pracy: – 1 etat w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (początkowo umowa na czas określony, po ukończeniu półrocznego stażu umowa na czas nieokreślony)

Ramowy zakres zadań na stanowisku kasjera:

 1. Bieżąca i następcza kontrola dokumentów finansowych wpływających do jednostki.
 2. Pobieranie i odprowadzanie gotówki.
 3. Obsługa kasowa pracowników i klientów zewnętrznych.
 4. Codzienne prowadzenie raportu kasowego.
 5. Ewidencja dokumentów księgowych w systemie finansowo – księgowym.
 6. Kontrola i uzgadnianie sald z kontrahentami.
 7. Sporządzanie i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Ewidencja i rozliczanie środków trwałych.
 9. Sporządzanie zestawień księgowych i kompletowanie dokumentacji dla potrzeb jednostki.
 10. Wspomaganie pracy Działu Finansowo – Księgowego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 400).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kserokopia świadectwa potwierdzającego ukończenie szkoły średniej oraz zdanie egzaminu maturalnego bądź kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, (dokument do pobrania ze strony internetowej www.lodz.po.gov.pl z sekcji „ofert pracy”)
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających uprzednie zatrudnienie, kwalifikacje zawodowe.

Doświadczenie zawodowe i wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • nieposzlakowana opinia,
 • komunikatywność,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym(praktyczna obsługa pakietu MS Office-Word i Excel),
 • odporność na stres,
 • mile widzialne doświadczenie w księgowości.

Kandydaci składają dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi lub przesyłają je pocztą na adres organizatora konkursu, ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Termin składania dokumentów: 31 lipca 2019 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi w trzech etapach:

 1. etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
 2. etap konkursu polega na sprawdzianie wiedzy w formie pisemnego testu, kandydatów z zakresu min. funkcjonowania prokuratury i ustroju państwa oraz znajomości ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.351, t.j. z dnia 2019.02.22)
 3. etap konkursu polega na rozmowie kwalifikacyjnej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz na stronie internetowej www.lodz.po.gov.pl w sekcji „oferty pracy”.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji naboru do pracy w przedstawionej formie, bez podania przyczyny takiej decyzji.