Prokurator Okręgowy w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach (PO V WO 1111.11.2019)

Liczba wolnych stanowisk: 1 – stażysta
Miejsce pracy: – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach.
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (początkowo umowa na czas określony, po ukończeniu półrocznego stażu umowa na czas nieokreślony)

Ramowy zakres zadań na stanowisku stażysty:

– wykonywanie prac kancelaryjno- biurowych i pomocniczych,
– prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym prokuratury SIP2 i JRWA,
– sporządzanie projektów pism,
– przyjmowanie i rejestrowanie wpływającej korespondencji,
– wykonywanie decyzji merytorycznych oraz aktów oskarżenia
– podkładanie do akt zwrotnych poświadczeń odbioru itp.
– obsługa urządzeń biurowych,
– wykonywanie w zakresie zleconych przez prokuratora czynności formalno-prawnych

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 400).

Wymagane dokumenty:

– wniosek o dopuszczenie do konkursu,
– życiorys i list motywacyjny,
– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły średniej oraz zdanego egzaminu maturalnego bądź studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego,
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie kandydata o tym, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, (dokument do pobrania ze strony internetowej www.lodz.po.gov.pl z sekcji „ofert pracy”)
– kopia dowodu osobistego,
– kopie dokumentów potwierdzających uprzednie zatrudnienie, kwalifikacje zawodowe.

Doświadczenie zawodowe i wymagania:

– poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
– umiejętność pracy w zespole,
– nieposzlakowana opinia,
– komunikatywność,
– kreatywność,
– zdolności analityczne,
– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym (praktyczna obsługa pakietu MS Office-Word i Excel),
– odporność na stres,

Kandydaci składają dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi lub przesyłają je pocztą na adres organizatora konkursu, ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Termin składania dokumentów: 26 lipca 2019 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi w trzech etapach:

I etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
II etap konkursu polega na praktycznym sprawdzeniu umiejętności obsługi komputera, oraz sprawdzianie wiedzy w formie pisemnego testu, kandydatów z zakresu min. funkcjonowania prokuratury i ustroju państwa
III etap konkursu polega na rozmowie kwalifikacyjnej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz na stronie internetowej www.lodz.po.gov.pl w sekcji „oferty pracy”.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji naboru do pracy w przedstawionej formie, bez podania przyczyny takiej decyzji.