Prokurator Okręgowy w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko inspektora w Dziale Administracyjno-Gospodarczym w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

Liczba wolnych stanowisk: 1 – inspektor
Miejsce pracy: – 1 etat w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (początkowo umowa na czas określony, po ukończeniu półrocznego stażu umowa na czas nieokreślony)

Ramowy zakres zadań na stanowisku inspektora:

1. Przygotowywanie postępowań w zakresie zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane powyżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn. zmianami) organizowanych przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, w tym:

– sporządzanie i zamieszczanie ogłoszeń o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
– przygotowywanie projektów pism dotyczących prowadzonych postępowań,
– opracowywanie projektów zarządzeń o powołaniu Komisji Przetargowej,
– uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w zakresie obsługi administracyjnej postępowania,
– wykonywanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranymi w postępowaniu przetargowym wykonawcami.

2. Dokonywanie bieżącej kontroli faktur pod względem zgodności wydatkowanych środków z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2018r. poz.1986 z późn. zmianami)

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 400).

Wymagane dokumenty:

– wniosek o dopuszczenie do konkursu,
– życiorys i list motywacyjny,
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego,
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie kandydata o tym, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, (dokument do pobrania ze strony internetowej www.lodz.po.gov.pl z sekcji „ofert pracy”)
– kopia dowodu osobistego,
– kopie dokumentów potwierdzających uprzednie zatrudnienie, kwalifikacje zawodowe.

Doświadczenie zawodowe i wymagania:

– wykształcenie wyższe I stopnia
– staż pracy: co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w zakresie samodzielnego prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro po stronie Zamawiającego
– umiejętność pracy w zespole,
– nieposzlakowana opinia,
– komunikatywność,
– kreatywność,
– zdolności analityczne,
– umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym(praktyczna obsługa pakietu MS Office-Word i Excel),
– odporność na stres,

Kandydaci składają dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi lub przesyłają je pocztą na adres organizatora konkursu, ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Termin składania dokumentów: 27 maja 2019 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi w trzech etapach:

I etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
II etap konkursu polega na sprawdzianie wiedzy w formie pisemnego testu, kandydatów z zakresu min. funkcjonowania prokuratury i ustroju państwa oraz znajomości ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn. zmianami)
III etap konkursu polega na rozmowie kwalifikacyjnej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz na stronie internetowej www.lodz.po.gov.pl w sekcji „oferty pracy”.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji naboru do pracy w przedstawionej formie, bez podania przyczyny takiej decyzji.