Prokurator Okręgowy w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora (PO V WO 1111. 4.2019)

 1. Liczba etatów asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi i Prokuraturach Rejonowych na terenie miasta Łodzi objęta konkursem – 4 etaty (początkowo umowa na czas określony, po ukończeniu stażu asystenckiego umowa na czas nieokreślony).
 2. I etap konkursu, polegający na wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152 w dniu 29 kwietnia 2019  roku.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu wraz z terminem jego rozpoczęcia, zostanie ogłoszona, w terminie późniejszym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz na stronie internetowej www.lodz.po.gov.pl w sekcji „oferty pracy”.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w art. 180 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1767 ze zmianami) oraz w oparciu o  przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016r., poz. 1838).

 

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 2. nieskazitelny charakter;
 3. ukończone wyższe studia w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;
 4. ukończone 24 lata.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra, albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze;
 5. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  w procesie rekrutacji oraz celów zatrudnienia i działalności socjalnej, (dokument do pobrania ze strony internetowej lodz.po.gov.pl z sekcji „ochrona danych osobowych”)
 8. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.

 

Ponadto, zgłoszenie kandydata może zawierać dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 19  kwietnia 2019 roku.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: Prokuratura Okręgowa w Łodzi, ul. Kilińskiego 152,  90-322 Łódź lub złożyć w zaklejonej kopercie bezpośrednio w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, z podaniem sygnatury konkursu (PO V WO 1111.4.2019) w terminie, do dnia 19 kwietnia roku. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

1) wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2) testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru, z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów
i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego,

3) rozmowy kwalifikacyjnej.