KOMUNIKAT

Zawiadamia się, iż w dniu 27 grudnia 2018r. Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie umorzyła śledztwa o sygn. PR 1 Ds. 1424.2017 w sprawie m.in. doprowadzenia od 01.01.2009r. do 30.06.2016r. Łódzkiego Oddziału NFZ i pacjentek Szpitala Salve Sp z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości poprzez wykazanie do refundacji świadczenia udzielonego na rzecz pacjentek w sytuacji dokonanej przez te pacjentki zapłaty na rzecz Salve s.c. za prywatny poród z tożsamym zakresem świadczeniem usług oraz poprzez wprowadzenie w błąd pacjentek co do sposobu finansowania udzielonych na ich rzecz świadczeń w zakresie położnictwa i warunków zawieranej z nimi umowy cywilnoprawnej, tj. o przestępstwo z art. 286§1 kk i art. 294§1kk w zw. z art. 12kk.

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, XVIII Wydział Karny, jako sądu właściwego do rozpoznania sprawy, zaś wnosi się je za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o umorzeniu. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo do wglądu do akt sprawy.