Ogłoszenie o konkursie na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

Prokurator Okręgowy w Łodzi, ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi w wymiarze 0,5 etatu.

Zakres wykonywanych zadań:
Osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego wykonuje zadania określone
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017.2077
z późn. zmianami) polegające w szczególności na:
– systematycznej ocenie aktywności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi i prokuraturach rejonowych okręgu łódzkiego,
– wykonywaniu czynności doradczych, w tym składaniu wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania wymienionych jednostek prokuratury.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
a) niezbędne:

• wyższe wykształcenie,
• spełnienie wymagań i posiadanie kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami),
• posiadanie wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego, znajomości standardów kontroli zarządczej, przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury,
• posiadanie umiejętności stosowania prawa w praktyce, umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, argumentowania, podejmowania decyzji i efektywnego komunikowania się,
• posiadanie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi (MS Office, w tym Exel),
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• nieposzlakowana opinia,
• niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• nie prowadzenie przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku

b) dodatkowe

• posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego (stażu pracy), w tym co najmniej rocznego na stanowisku związanym z prowadzeniem audytu wewnętrznego lub nadzorowaniem albo wykonywaniem czynności kontrolnych – w jednostkach sektora finansów publicznych,
• kreatywność i komunikatywność


Dokumenty wymagane od kandydata:

1. życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie),
2. kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego w jednostkach finansów publicznych, określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
3. oświadczenie kandydata o:

• posiadaniu pełnej zdolności do czynności pranych oraz korzystania z praw publicznych,
• niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• nie prowadzeniu wobec swojej osoby postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

4. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
5. kopię dokumentów lub oświadczenie, potwierdzające umiejętności obsługi komputera,
6. kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,
7. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Kandydaci składają dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi lub przesyłają je pocztą na adres organizatora konkursu, ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Termin składania dokumentów: 22.02.2019 roku

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi w trzech etapach:

– etap pierwszy polegający na weryfikacji wniosków pod względem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu określonego w punktach 1-7
– etapu drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności:

a) znajomości przepisów regulujących ustrój i organizacje prokuratury,
b) znajomości standardów audytu wewnętrznego,
c) umiejętności posługiwania się komputerem, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych

– etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna na temat, zadań, ustroju i organizacji sądownictwa i prokuratury.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz na stronie internetowej www.lodz.po.gov.pl w sekcji „oferty pracy”.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji naboru do pracy w przedstawionej formie, bez podania przyczyny takiej decyzji.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Łodzi.