Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska asesora w Prokuraturze Rejonowej Łódź – Górna

Prokurator Okręgowy w Łodzi informuje, że w Prokuraturze Rejonowej
Łódź – Górna pozostaje wolne stanowiska asesora.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji i spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1767 ze zm.), winny zgłosić swoją kandydaturę  w terminie do 4 stycznia  2019r. poprzez złożenie stosownego wniosku adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Łodzi.

Do wniosku, zgodnie z warunkami określonymi w art. 75 § 1 ust. 1-6 i art. 77
§ 1 w związku z art. 174 § 1 i 1 a cytowanej wyżej ustawy, jakie winien spełnić kandydat na asesora, należy dołączyć:

 1. aktualną ankietę personalną
 2. życiorys napisany własnoręcznie
 3. odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce
 4. odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego
 5. dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego lub adwokackiego, w przypadku, gdy kandydat jest adwokatem lub radcą prawnym oraz dokument potwierdzający wykonywanie zawodu radcy prawnego lub adwokata przez co najmniej 3 lata, gdy kandydat jest adwokatem lub radcą prawnym
 6. dokument potwierdzający zatrudnienie przez co najmniej rok na stanowisku asystenta prokuratora lub asystenta sędziego lub wykonywanie czynności związanych z tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe bądź posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych – w przypadku gdy kandydat nie wykonywał zawodu adwokata lub radcy prawnego przez okres co najmniej 3 lat,
 7. oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy sie przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
 9. oświadczenie czy był karany za wykroczenia i o toczących się postępowaniach o wykroczeniu, w których jest obwinionym
 10. oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego albo informację o nieskładaniu takiego oświadczenia
 11. oświadczenia kandydata, że nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa Państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18.12.1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016r. poz. 1575 ze zm.), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem
 12. informację z Krajowego Rejestru Karnego
 13. zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy ze wskazaniem prawidłowego stanowiska, o które ubiega się kandydat stwierdzajace jego zdolność, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków asesora, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.09.2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 619)
 14. zaświadczenie psychologiczne wystawione przez uprawnionego psychologa ze wskazaniem prawidłowego stanowiska, o które ubiega sie kandydat stwierdzające zdolność ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków asesora, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.09.2014r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 619)
 15. oświadczenie kandydata zawierajace informację o jego ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowisko asesorskie (ze wskazaniem dat i jednostek prokuratury), ewentualnie na stanowiska prokuratorskie lub sędziowskie (ze wskazaniem jednostek prokuratury lub sądów)
 16. oświadczenie kandydata, co do możliwości i warunków rozwiązania aktualnego stosunku pracy,
 17. uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy z okresów poprzedniego zatrudnienia

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (znajdujące się na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Łodzi).