Prokurator Okręgowy w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi oraz stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu (PO V WO 1111.68.2018)

OGŁOSZENIE

Prokurator Okręgowy w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko:

– stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi,

– stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu

Liczba wolnych stanowisk:  2 – stażysta

Miejsce pracy: – 1 etat w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi,

– 1 etat w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (początkowo umowa na czas określony,
po ukończeniu półrocznego stażu umowa na czas nieokreślony)

Ramowy zakres zadań na stanowisku stażysty:

– wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych,

– prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym prokuratury,

– prowadzenie korespondencji i sporządzanie projektów pism,

– przyjmowanie i rejestrowanie wpływającej korespondencji,

– przygotowywanie dokumentów do ekspedycji i przekazywanie korespondencji      pracownikom zgodnie z dekretacją,

– obsługa urządzeń biurowych,

– wykonywanie w zakresie zleconych przez prokuratora czynności formalno-prawnych.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie
i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014r. poz 400).

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu maturalnego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
  za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w procesie rekrutacji oraz celów zatrudnienia i działalności socjalnej, (dokument do pobrania ze strony internetowej lodz.po.gov.pl z sekcji „ochrona danych osobowych”)
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających uprzednie zatrudnienie.

 

Doświadczenie zawodowe i wymagania:

 • poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • nieposzlakowana opinia,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • zdolności analityczne,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym (praktyczna obsługa pakietu MS Office-Word i Exel),
 • odporność na stres

 

Kandydaci składają dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi lub przesyłają je pocztą na adres organizatora konkursu, ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej
w ogłoszeniu. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Kandydaci w aplikacji winni wskazać jednostkę do której aplikują.

 

Termin składania dokumentów: 23 listopada 2018 roku.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi w trzech etapach:

I   etap konkursu polega na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia   wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

II  etap konkursu polega na praktycznym sprawdzeniu  umiejętności obsługi komputera oraz sprawdzian wiedzy, w formie pisemnego testu, kandydatów z zakresu min. funkcjonowania prokuratury i ustroju państwa.

III   etap konkursu polega na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz na stronie internetowej www.lodz.po.gov.pl w sekcji „oferty pracy”.

 

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji naboru do pracy w przedstawionej formie, bez podania przyczyny takiej decyzji.