OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – którego przedmiotem jest wykonanie klimatyzacji w budynku A i B Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152 w formule „zaprojektuj i wykonaj” roboty budowlane.

23.11.2018:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

14.11.2018:

Informacja o:

– wyborze najkorzystniejszej oferty,

– terminie zawarcia umowy

 

W związku z wszczętym postępowaniem o zamówienie publiczne na roboty budowlane Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Łodzi, działając na podstawie art. 24aa i art. 39 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 oraz art. 94 ust 2 pkt 1) litera a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych[1] informuje, iż dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty oznaczonej Nr 1 złożonej przez Wykonawcę:

  • VENTRA CLIMA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 50A Lok. 35, 00-684 Warszawa.

 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Złożona oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) została oceniona jako najkorzystniejsza. W postępowaniu złożono jedną ofertę niepodlegającą  odrzuceniu oraz przyznano następującą liczbę punktów:

Nazwa Wykonawcy

 

Kryteria oceny:  waga

 OFERTA Nr 1

VENTRA CLIMA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,

ul. Wspólna 50A Lok. 35, 00-684 Warszawa.

Oddział: 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska  4.

 

Cena 60% 615000,00 zł. 60,00
Okres gwarancji 20% 24 m-ce 20,00
Serwis gwarancyjny 20% 24 m-ce 20,00
Suma punktów 100,00 pkt

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w trybie art. 94 ust. 2 pkt 1) litera a) ustawy Pzp.

[1]Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)-dalej oznaczonej „ ustawą Pzp.”

 

13.11.2018:

I N F O R M A C J A

z otwarcia ofert

  

Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Łodzi, na podstawie art. 86 ust. 5 w związku z art. 96 ust. 1 „ ustawy Pzp.,” przekazuje informację z otwarcia ofert w wyżej wymienionym postępowaniu:

  1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 615 000,00 zł (brutto).
  2. złożona została jedna oferta oznaczona Nr 1 przez Spółkę z o.o. VENTRA CLIMA z siedzibą w Warszawie  przy  Wspólna 50A Lok. 35 00-684 Warszawa,

Ad 2. Wykonawca  oferuje:

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

  1. a) za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 oraz udzielenie prawa licencji do dokumentacji projektowej w okresie realizacji umowy, a następnie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie 000,00 zł brutto (słownie: sześćset piętnaście tysięcy złotych 00/100), w tym:

b)wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji  projektowej, przeniesienie własności egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz autorskich praw majątkowych i praw zależnych, uwzględnione w łącznej kwocie wynagrodzenia, o której mowa w punkcie „ a) ” stanowi 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

  1. c) wynagrodzenie z tytułu licencji do dokumentacji projektowej w okresie realizacji umowy stanowi kwotę 000,00 zł brutto ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100 ) i jest uwzględnione w łącznej kwocie wynagrodzenia o której mowa w punkcie a)

Powyższe wynagrodzenie zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

  • Wykonawca zobowiązuje się :

– udzielić – 24 m-cy dodatkowego okresu  gwarancji ponad 36 miesięczną gwarancję wymaganą przez Zamawiającego,

–  udzielić – 24 m-cy dodatkowego okresu serwisu gwarancyjnego,

na całość zamówienia liczony od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

–  wykonać zamówienie w terminie wymaganym tj. do dnia: 21.12.2018 r.

Jednocześnie informuję, iż informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.lodz.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź.

 

02.11.2018:

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

Pytanie:
W załączniku nr 2 „Wymogi i dane techniczne dla urządzeń” Inwestor wskazał sposób/miejsce mierzenia głośności dla urządzeń zewnętrznych. Ponieważ podane są również parametry głośności urządzeń wewnętrznych proszę o wyjaśnienia dotyczące miejsca i sposobu pomiaru głośności dla urządzeń wewnętrznych (kaseta, urządzenie ścienne).

Odpowiedź

Poziom dźwięku urządzeń wewnętrznych kasetonowych mierzony centralnie w odległości 1,5m poniżej maskownicy, przy pracy na biegu odpowiadającym wymaganej wydajności urządzenia.

Poziom dźwięku urządzeń wewnętrznych ściennych mierzony na wys. 0,8m poniżej części środkowej urządzenia w odległości 1m od urządzenia, przy pracy na biegu odpowiadającym wymaganej wydajności urządzenia.

 

29.10.2018:

INFORMACJA

o zmianie treści Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Łodzi działając na podstawie art. 37 w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zmienia treść zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ten sposób, iż:

w załączniku nr 1 tj. Programie funkcjonalno-użytkowym w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia wykreślony zostaje pkt. 3/ ppkt. g).

Równocześnie informuję, iż zmianie ulega treść ogłoszenia zamieszczonego w BZP  w dniu 2018-10-26 pod Nr 641375-N-2018 w postaci zmiany terminu składania ofert z 12.11.2018 r, godzina: 10:00 na dzień 13.11.2018 r, godzina: 10:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


26.10.1018:

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik 1 Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik 2 Wzór umowy

Załączniki od 3 do 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10