OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – którego przedmiotem jest wykonanie klimatyzacji w budynku A i B Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152 w formule „zaprojektuj i wykonaj” roboty budowlane.

02.11.2018:

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

Pytanie:
W załączniku nr 2 „Wymogi i dane techniczne dla urządzeń” Inwestor wskazał sposób/miejsce mierzenia głośności dla urządzeń zewnętrznych. Ponieważ podane są również parametry głośności urządzeń wewnętrznych proszę o wyjaśnienia dotyczące miejsca i sposobu pomiaru głośności dla urządzeń wewnętrznych (kaseta, urządzenie ścienne).

Odpowiedź

Poziom dźwięku urządzeń wewnętrznych kasetonowych mierzony centralnie w odległości 1,5m poniżej maskownicy, przy pracy na biegu odpowiadającym wymaganej wydajności urządzenia.

Poziom dźwięku urządzeń wewnętrznych ściennych mierzony na wys. 0,8m poniżej części środkowej urządzenia w odległości 1m od urządzenia, przy pracy na biegu odpowiadającym wymaganej wydajności urządzenia.

 

29.10.2018:

INFORMACJA

o zmianie treści Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Łodzi działając na podstawie art. 37 w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zmienia treść zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ten sposób, iż:

w załączniku nr 1 tj. Programie funkcjonalno-użytkowym w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia wykreślony zostaje pkt. 3/ ppkt. g).

Równocześnie informuję, iż zmianie ulega treść ogłoszenia zamieszczonego w BZP  w dniu 2018-10-26 pod Nr 641375-N-2018 w postaci zmiany terminu składania ofert z 12.11.2018 r, godzina: 10:00 na dzień 13.11.2018 r, godzina: 10:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


26.10.1018:

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik 1 Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik 2 Wzór umowy

Załączniki od 3 do 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10