Prokuratura Okręgowa w Łodzi ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Fiat Stilo

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. poz. 729 w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017r, poz. 624) Prokuratura Okręgowa w Łodzi ogłasza przetarg na sprzedaż  samochodu osobowego marki
Fiat Stilo Multi Wagon.

  1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Prokuratura Okręgowa w Łodzi,

  1. Kilińskiego 152

90-322  Łódź

  1. Marka, typ, wersja Fiat Stilo Multi Wagon 1.4 16V

Numer rejestracyjny : EL 2894L

Rok produkcji 2004

Nr identyfikacyjny VIN – ZFA19200000474563

Pojemność silnika 1368 cm3

Moc 70.0 kW (95 KM)

Rodzaj paliwa benzyna

Typ nadwozia  kombi 5-drzwiowy

Liczba miejsc 5

Kolor : niebieski 2-warstwowy typu uni

Przebieg 259220 km

Klimatyzacja:  brak

Samochód sprawny technicznie. ( do naprawy progi )

  1. Cena wywoławcza:

1 900 zł brutto

  1. Miejsce oględzin:

Pojazd można oglądać na Parkingu Prokuratury Okręgowej w Łodzi, ul. Wydawnicza 10, w dniach od 22 października 2018r. do 26 października 2018r.,
w godz.  10.00 – 14.00.

  1. Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Fiat Stilo” w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, ul. Kilińskiego 152, w Biurze Podawczym Prokuratury Okręgowej w Łodzi  lub przez operatora pocztowego do dnia 31 października 2018 r. do godz. 12.00.

Oferta jest wiążąca w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

Oferta (załącznik nr 1) powinna zawierać:

– imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

– PESEL / NIP a w przypadku firmy REGON,

– dowód wpłaty wadium,

– oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem pojazdu lub że ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

– nr rachunku bankowego oferenta,

– kontaktowy nr telefoniczny.

  1. Wadium:

Biorący udział w przetargu oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium
w wysokości 190,00 zł brutto na rachunek bankowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi
nr: 93 1010 1371 0004 9113 9120 0000 do dnia 31 października 2018r. do godz. 11.30
i doręczyć dowód wpłaty do sekretariatu Prokuratury Okręgowej w Lodzi w terminie
o którym mowa w pkt 7. Wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni na rachunek bankowy wskazany w  załączniku nr 1 o którym mowa w pkt 4.

  1. Otwarcie ofert:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2018r. o godz. 12.00
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, ul. Kilińskiego 152.
Okres związania ofertą wynosi 14 dni od daty otwarcia ofert.

Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą ceną.

  1. Dodatkowe informacje:

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku, gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert o tej samej, najwyższej cenie, sprzedający zarządzi ustną licytację z udziałem tych oferentów.

O terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie,
w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium, bądź nie będzie zawierała danych i dokumentów, o których mowa w pkt 5 lub są one niekompletne, nieczytelne albo budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Oferent, którego oferta została odrzucona zostanie niezwłocznie zawiadomiony.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi w Łodzi, ul. Kilińskiego 152,  lub telefonicznie pod nr 42 67 68 688, w godz. 9.00 – 15.00.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, bez wybrania którejkolwiek z ofert.

  1. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbiór samochodu:

Kupujący, którego oferta zostanie przyjęta przez Sprzedającego zostanie poinformowany o wyborze oraz terminie podpisania umowy. Kupujący
jest zobowiązany do uiszczenia zaoferowanej ceny zakupu nie później niż w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy na rachunek bankowy jak w pkt 5.

Termin zawarcia umowy sprzedaży : do 7 listopada 2018r.

Odbioru samochodu kupujący może dokonać w terminie 3 dni od dnia zapłaty ceny.