OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – którego przedmiotem jest usługa pn.: „ Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych.”

06.11.2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy zakończonego postępowania, pn.: „ Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach  Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych.” Prowadzonego na podstawie art. 138g w związku z art. 138o – ustawy Pzp.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – nie

Numer sprawy: PO VII WB 261.7.2018.

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa (firma): Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Krajowy numer identyfikacyjny:   NIP 725-11-05-734

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach  Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych.” Prowadzonego na podstawie art. 138g w związku z art. 138o – ustawy Pzp.

Numer referencyjny: PO VII WB 261.7.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia w budynkach prokuratur, wraz  z przyległym do nich terenem.  Usługa ochrony osób i mienia oparta na elemencie osobowym (fizycznym) w czternastu obiektach Zamawiającego, a w szczególności Prokuratury Okręgowej i  Prokuratur Rejonowych w dzielnicach miasta Łodzi: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew oraz Prokuratur Rejonowych w Brzezinach, Kutnie, Łowiczu, Łęczycy, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu oraz Archiwum Zakładowego. Zamawiający, wymaga, aby Wykonawca przy pomocy własnych pracowników lub osób wykonujących pracę w ramach umów cywilnoprawnych, sprawował ochronę w zakresie przewidzianym w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do  Ogłoszenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia

Zamówienie było podzielone na części – nie

II.5) Główny kod CPV 79710000 – 4 usługi ochroniarskie

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Adres pocztowy: 90 -322 Łódź, ul. Kilińskiego 152

Miejscowość:  Łódź, Kod pocztowy: 90-322, Państwo: Polska, Województwo: łódzkie

Tel.: 42 676 86 92, Faks: 42 676 86 93, E-mail: bud.adm@lodz.po.gov.pl

Adres strony internetowej (URL): www.lodz.po.gov.pl.

1) Data udzielenia zamówienia 30.10.2018.

2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość z VAT: [ 3 274 675,59], Waluta: [PLN]

3) INFORMACJE O OFERTACH (jeżeli dotyczy):

liczba otrzymanych ofert:

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT : 0

5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcy:

Nazwa: OTIUM Sp. z o.o. Sp.k.

Adres pocztowy: ul. Szkolna 73

Miejscowość: Plewiska, Kod pocztowy: 62-064 Kraj/województwo: RP

Wykonawca jest małym przedsiębiorcą

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa: PL

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY

7) Cena wybranej oferty/wartość umowy 3 274 675,59  PLN

Najkorzystniejsza oferta nie podlegająca odrzuceniu, uzyskała 100,00 punktów na podstawie kryteriów.

8) Informacje dodatkowe: umowa została zawarta na czas określony od 01.11.2018 r. do 30.09.2020r.

9) Podstawa prawna

Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na usługi społeczne, prowadzone na podstawie art. 138g w związku z art. 138o – ustawy Pzp.


2018.10.17 Informacja o wyborze oferty

2018.09.28 Informacja z otwarcia ofert

2018.09.25 Odpowiedzi na pytania do treści ogłoszenia

Regulamin wraz z ogłoszeniem

Załącznik nr 1 OPZ

Załącznik nr 2 umowa

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3a oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 formularz ofertowy

Załącznik nr 5 formularz cenowy

Załącznik nr 6 klauzula informacyjna dla wykonawcy

Załącznik nr 7 wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat

Załącznik nr 8 oświadczenie RODO dla Wykonawcy

Załącznik nr 9 informacja dotyczącą grupy kapitałowej

Załącznik nr 10 wzór umowy o przetwarzanie danych osobowych RODO

Załącznik nr 11 wykaz os. odpowiedzialnych za świadczenie usługi